top of page

IH PAO PAO HOTEL

IH PAO PAO HOTEL 신축공사

- 위치 : 북마리아나제도 로타섬 송송빌리지 일원

- 연면적 : 57,600㎡

- 카지노 호텔 560실 (지상 28층)

- 부대시설 : 라운지, 공연장, 레스토랑

                    스파/마사지, 세미나실, 스넥바, 편의점 

                    헬스, 연회장, 칵테일바 등

- 공사 형태 : 신설

- 설계 시작 : 2022년 10월

- 공사 시작 : 2024년 2월

- 공사 완료 : 2028년 2월

- 자금 조달 : 기업+자체

   

    

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
bottom of page