top of page

ROTA IH CASINO HOTEL

IH CASINO HOTEL 신축공사

- 위치 : 북마리아나제도 로타섬 송송빌리지 일원

- 연면적 : 42,802㎡

- 호텔 276실 (지상 15층)

- 풀빌라 54실 (지상 2층)

- 부대시설 : 카지노, 세미나, 면세점, 편의점                                      레스토랑, 칵테일바, 맛사지, 등

- 공사 형태 : 신설

- 설계 시작 : 2022년 10월

- 공사 시작 : 2024년 2월

- 공사 완료 : 2028년 4월

- 자금 조달 : 기업+자체

   

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
bottom of page